Nacházíte se : Úvod » Všeobecné informace » Pojištění

Pojištění CK, pojištění klientů

Přidat na facebook  

Pojištění od pojišŤovny union

Naše cestovní kancelář je pojištěna proti úpadku u pojišťovny UNION.

U naší CK si můžete současně s objednávkou pobytu sjednat i výhodné Cestovní pojištění.

  • Garanční list (2016) ke stažení [ZDE]

Nabízíme Vám tyto dva typy Cestovního pojištění:

Liší se počtem pojistných rizik a samozřejmě i výškou sazby pojistného. Tato pojišťovna nabízí výjmečně nízké sazby pojistného s ohledem na množství pojištěných rizik.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKŮ ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ

Riziko

Rozsah

Limit pojistného plnění

1.

pojištění léčebných výloh v zahraničí

a) ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetření během hospitalizace, přeprava do a z nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti

balík pojištění A30, A60, A90 7.000.000 Kč

balík pojištění B
2.500.000 Kč

b) ubytování spolucestující blízké osoby ve zdravotnickém zařízení v případě hospitalizace dítěte ve věku do 6 let

c) ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě, že z lékařského hlediska není již nutná hospitalizace pojištěného, ale zároveň není možná přeprava do vlasti

balík A30, A60, A90 1.000 Kč / 1 noc,
max. 10.000 Kč

 

 

d) přeprava tělesných ostatků

balík A30, A60, A90
175.000 Kč

e) nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek

f) ošetření jednoho zubu / celkem za všechny zuby

g) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného v zahraničí trvající déle než 10 dnů nepřetržitě

h) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného dítěte ve věku do 15 let v zahraničí. Pokud hospitalizace trvá i po termínu předpokládaného ukončení pobytu v zahraničí

balík A30, A60, A90
2.500 Kč

2.500 Kč / max. 7.500 Kč


cestovní náklady 25.000 Kč
ubytování 1.000 Kč / 1 noc,
maximálně 10.000 Kč

cestovní náklady 25.000 Kč
ubytování 1.000 Kč / 1 noc
maximálně 10.000 Kč

2.

asistenční služba v zahraničí

24 hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí

bez limitu

3.

pojištění zavazadel

poškození, zničení, odcizení, ztráta zavazadel

 

 

 

 

a) v případě poškození, zničení, odcizení, ztráty pojištěných věcí, které si pojištěný zakoupil během cesty a pobytu je limit pojistného plnění

 

b) v případě odcizení zavazadel z motorového vozidla je limit pojistného plnění

 

balík A30, A60, A90 18.000 Kč,
max. 9.000 Kč za 1 věc
spoluúčast 500 Kč

balík B 10.000 Kč
max. 5.000 Kč za 1 věc
spoluúčast 500 Kč


balík A30, A60, A90 9.000 Kč
max. 4.500 Kč za 1 věc
spoluúčast 500 Kč

 


balík A30, A60, A90 9.000 Kč
max. 4.500 Kč za 1 věc
spoluúčast 500 Kč

 

 

opožděné dodání

zavazadel leteckou společností

pojistitel uhradí náklady za nákup náhradních oděvů a toaletních potřeb v zahraničí

balík A30, A60, A90, B
min. 24 hod max. 48 hod – 3.000 Kč

déle než 48 hod – 9.000 Kč

 

poškození, zničení, odcizení, ztráta cestovních dokladů

pojistitel uhradí náklady na pořízení náhradního cestovního dokladu v zahraničí

balík A30, A60, A90, B 10.000 Kč

4.

pojištění odpovědnosti

 

a) újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení

b) majetková újma na věci nebo na zvířeti

balík A30, A60, A90, B

2.500.000 Kč


1.000.000 Kč

c) jiná majetková újma

d) náklady na advokáta

500.000 Kč

50.000 Kč

e) náklady kauce

celkem za d) a e)

75.000 Kč

max. 125.000 Kč

5.

úrazové pojištění

 

trvalé následky úrazu

balík A30, A60, A90, B

180.000 Kč

smrt v důsledku úrazu

90.000 Kč

6.

pojištění zrušení objednaných služeb

- nemoc, úraz, živelná událost, trestný čin

80% stornopoplatku,

 

 

 

 

 

 

 

 

- úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby

balík A30 - max. 30.000 Kč/ 1 osoba

celkem max. 90.000 Kč

balík A60 - max. 60.000 Kč/ 1 osoba

celkem max. 180.000 Kč

balík A90 – max. 90.000 Kč/ 1 osoba,

celkem max. 270.000 Kč

balík B - max. 12.000 Kč/ 1 osoba

celkem max. 36.000 Kč

 

100% stornopoplatků

balík A30 - max. 30.000 Kč / 1 osoba
celke max. 90.000 Kč

balík A60 - max. 60.000 Kč / 1 osoba
celke max. 180.000 Kč

balík A90 - max. 90.000 Kč / 1 osoba
celkem max. 270.000 Kč

balík B - max. 12.000 Kč/ 1 osoba
celkem max. 36.000,- Kč

7.

pojištění nevydařené dovolené

odškodnění za každý započatý den hospitalizace spadající do doby trvání zájezdu, pokud hospitalizace trvá déle než 3 dny

balík A30, A60, A90 400 Kč / den hospitalizace pojištěnému

240 Kč / den spolu přihlášené osobě

balík B - nesjednává se

8.

pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu

nezbytné cestovní náklady na dopravu do vlasti, nebylo-li možno vrátit se původně předpokládaným dopravním prostředkem

balík A30, A60, A90 8.000 Kč/osoba

celkem max. 32.000 Kč

balík B - nesjednává se

9.

pojištění doprovodu

nezbytné cestovní náklady dospělé osoby doprovázející dítě do 15 let ze zahraničí do místa trvalého bydliště

balík A30, A60, A90 24.000 Kč

balík B - nesjednává se

10.

pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb

a) nezbytné cestovní náklady spojené s předčasným návratem ze zahraničí do místa trvalého bydliště

b) nečerpané služby při předčasném návratu ze zájezdu

balík A30, A60, A90 8.000 Kč/osoba

celkem max. 32.000 Kč

16.000 Kč/osoba

celkem max. 64.000 Kč

balík B - nesjednává se

11.

pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla

- nezbytné cestovní náklady z místa pojistné události do vlasti, nebo                                       - ubytování v místě pojistné události

balík A30, A60, A90 6.500 Kč/osoba

12.

pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku

odškodné za zpoždění hromadného dopravního prostředku o více než 6 hodin při cestě ze zahraničí z důvodů mimořádné události

balík A30, A60, A90 80 Kč / hodina
max. 800 Kč / 1 osoba

balík B - nesjednává se

13.

pojištění opožděného nástupu na zájezd

nečerpané služby ve výši součtu ceny za ubytování a stravu za takový počet dnů, o jaký pojištěný nastoupil na zájezd později

balík A30, A60, A90 2.400 Kč / osoba
celkem max. 8.000 Kč

balík B - nesjednává se

14. pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci a) vyhledávání osoby - pátrání
b) vysvobozování
c) přeprava
d) přeprava tělesných ostatků

balík A30, A60, A90 - nesjednává se

balík B 1.000.000 Kč

Sazba pojistného za jednu osobu a jeden den pro jednotlivé územní platnosti pojištění je pro typ pojištění A30 následující:

Evropa                        36 Kč dospělá osoba, 25 Kč dítě do 15 let

mimo Evropy            50 Kč dospělá osoba, 35 Kč dítě do 15 let

svět                             65 Kč dospělá osoba, 50 Kč dítě do 15 let

“Evropa” = evropské státy a Turecko, Alžírsko, Maroko, Tunisko, Kypr, Egypt, Izrael, Jordánsko a evropská část Ruské federace,

„mimo Evropy“ = všechny státy světa kromě USA, Kanady, Austrálie, Japonska, Jihoafrické republiky,

“svět” = USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Japonsko, Jihoafrická republika


Více informací o pojištění naleznete [zde].

Varianta A - následující rizika:
1. pojištění léčebných výloh v zahraničí
2. asistenční služby v zahraničí
3. pojištění zavazadel
4. pojištění odpovědnosti
5. úrazové pojištění
6. pojištění zrušení objednaných služeb
7. doplňkové pojištění
- pojištění nevydařené dovolené
- pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu
- pojištění doprovodu
- pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb
- pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla
- pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku
- pojištění opožděného nástupu na zájezd

Varianta B - následující rizika:
1.
pojištění léčebných výloh v zahraničí
2. asistenční služby v zahraničí
3. pojištění zavazadel
4. pojištění odpovědnosti
5. úrazové pojištění
6. pojištění zrušení objednaných služeb
7. pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto:

Území Evropy - všechny státy Evropy včetně Tuniska, Alžírska, Maroka, Turecka, Kypru, Kanárských ostrovů, Egypta
balík A30 - 36 Kč
balík A60 - 50 Kč
balík A90 - 60 Kč
balík B - 24 Kč
balík A30 lyžování - 72 Kč
balík B lyžování - 55 Kč

Oblasti mimo Evropu - všechny státy světa kromě USA, Kanady, Japonska, Austrálie, JAR
balík A30 - 50 Kč
balík A60 - 70 Kč
balík A90 - 85 Kč
balík A30 lyžování - 100 Kč

Oblasti světa - USA, Kanada, Japonsko, Austrálie, JAR
balík A30 - 65 Kč
balík A60 - 90 Kč
balík A90 - 110 Kč
balík A30 lyžování - 130 Kč

Nejoblíbenější
Chalety (Chaty) Alpendorf**** již od: 3.720,-Kč
Gasthof (Hostinec) Bergfried*** již od: 1.320,-Kč
Ap. Mariandl již od: 7.400,-Kč
Sporthotel Fontana**** již od: 10.300,-Kč
Funimation Katschberg**** již od: 16.600,-Kč
Adria Sun na facebooku     Email: adriasun@adriasun.cz     Tel: +420 777 224 446

Lyžování pro rodiny s dětmiLyžování pro začátečníkyLyžování pro pokročiléRakouské Alpy Autobusem